Kyläyhdistyksen säännöt

Yhdistystoiminnasta säädetään Yhdistyslaissa (503/1989).

KOUTANIEMI-VUORESLAHTI KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

 1. Yhdistyksen nimi on Koutaniemi-Vuoreslahti Kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Kajaanin kaupunki.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

 1. Yhdistyksen tarkoituksena on huolehtia Koutaniemen-Vuoreslahden talouskyläalueen suunnittelusta, kehittämisestä, kyläläisten yhteistoiminnasta ja kotiseututyöstä sekä yksinään että yhteistyössä kunnallishallinnon kanssa.

3 § YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT

 1. Yhdistys huolehtii talouskylän suunnittelusta ja seuraa muualla tapahtuvaa kylää koskevaa suunnittelua ja osallistuu siihen eri tasoilla esityksiä ja aloitteita tehden.
 2. Yhdistys tekee aloitteita kunnalle, seurakunnalle, järjestöille ja muille kylän oloihin vaikuttaville ajankohtaisista asioista huolehtien erityisesti siitä, että kunnan talousarvion valmisteluvaiheessa talouskyläalueen asiat tulevat huomioiduiksi.
 3. Yhdistys selvittää ja suunnittelee kyläläisten toimeentuloon vaikuttavia asioita tehden esityksiä yritystoiminnan elvyttämiseksi.
 4. Yhdistys vie eteenpäin kyläläisten viihtyvyyteen vaikuttavia yhteistoimintoja ja huolehtii siitä, että kulttuuritarjonta talouskyläalueella on tasapuolista muuhun kuntaan verrattuna.
 5. Yhdistys voi harjoittaa sen tarkoituksen toteuttamiseen välittömästi liittyvää ansiotoimintaa, järjestää huvitilaisuuksia, toimeenpanna rahankeräykisiä ja arpajaisia sekä ylläpitää alueellaan kioskia toimintansa rahoittamista varten.

4 § YHDISTYKSEN JÄSENET JA JÄSENMAKSUT

 1. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Koutaniemen-Vuoreslahden talouskyläalueella asuva yksityinen henkilö. Jäseneksi liittymisilmoitus on tehtävä yhdistyksen hallitukselle.
 2. Yhdistyksen jäseniltä perittävästä jäsenmaksusta ja sen suuruudesta päättää kyläkokous.

5 § YHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOONPANO

 1. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen kyläkokouksen valitsemat 10 jäsentä, jotka valitaan talouskylän eri alueilta ja eri ammattialoilta. Jokaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja vuosittain puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa.
 2. Yhdistyksen kyläkokous nimeää jäseniksi valituista vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
 3. Hallitus valitsee sihteerin, joka voi olla hallituksen ulkopuolinen henkilö. Mikäli sihteeri on hallituksen ulkopuolelta, ei hän voi osallistua äänestämällä tehtyihin päätöksiin.

6 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

 1. Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi mitä kyläkokous päättää:
 1. Toteuttaa kyläkokousten päätökset ja valmistella sille esitettävät asiat.
 2. Pitää yhteyttä viranomaisiin ja hankkia viranomaisille kylää ja yhdistyksen jäseniä koskevia tietoja.
 3. Edustaa tarpeen vaatiessa yhdistystä.
 4. Antaa lausuntoja ja toimia yhdistyksen jäsenten mielipiteen ilmaisijana.
 5. Toimia kylän tiedottajana.
 6. Seurata tekemiensä aloitteiden ja kyläläisten aloitteiden edistymistä eri tahoilla.
 7. Toimia kyläläisten yhteisten asioiden sovittelijana.
 8. Sovittaa yhteen yhdistysten toimintaa ja mahdollisuuksien mukaan aktivoida niitä.
 9. Organisoida talkoita ja huolehtia kylän siisteydestä.

7 § HALLITUKSEN KOKOUKSET

 1. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on kutsuttava koolle mikäli vähintään kolmannes sen jäsenistä sitä vaatii.
 2. Hallituksen kokouksista ilmoitetaan sen jäsenille kirjallisesti, ellein erikseen toisin sovita, vähintään viisi päivää ennen kokousta. Mikäli varsinainen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, on hänen ilmoitettava henkilökohtaisesti varajäsenelle kokouksesta. Kokouskutsun yhteydessä on selvitettävä esille tulevat asiat. Kokouskutsun ollessa kirjallinen, on kokouskutsuun liitettävä esityslista.
 3. Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, josta huolehtii sihteeri.
 4. Hallituksen on kokoonnuttava vähintään kolme kertaa vuodessa. Tammikuun kokouksessa päätetään helmikuussa pidettävälle yhdistyksen kyläkokoukselle esitettävistä asioista, joita ovat mm. edellisen vuoden toimintakertomus ja alkaneen vuoden toimintasuunnitelma. Kesäkuun kokouksessa hallitus kokoontuu toimintasuunnitelman seurantakokoukseen ja elokuussa kunnan talousarviovalmistelukokoukseen, jonka yhteydessä pidetään myös kyläkokous.

8 § HALLITUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS

 1. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.
 2. Hallituksen päätökseksi riittää yksinkertainen enemmistö, äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

9 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä hallituksen sihteerin tai hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

10 § YHDISTYKSEN TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

 1. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
 2. Tilinpäätösasiakirjat on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen helmikuun kyläkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen mainittua kyläkokousta.

11 § YHDISTYKEN KYLÄKOKOUKSET

 1. Yhdistyksen kokous, jota kutsutaan kyläkokoukseksi, on hallituksen toimesta kutsuttava koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kyläkokouksen ajankohdasta ilmoitetaan jäsenille kyläalueelle eniten leviävässä sanomalehdessä vähintään viisi päivää ennen kyläkokousta.
 2. Helmikuun kuluessa pidettävässä kyläkokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:
  1) esitetään hallituksen toimintakertomus, hallituksen tilit ja tilintarkastajien antama lausunto tileistä,
  2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
  3) valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan,
  4) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hallituksen jäsenistä,
  5) hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio alkaneelle vuodelle,
  6) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet vuodeksi kerrallaan,
  7) määrätään hallituksen jäsenten mahdolliset kokouspalkkiot ja matkakorvaukset,
  8) päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
 3. Elokuun aikana pidettävässä kyläkokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita:
  1) hallituksen raportti kuluvan vuoden toiminnasta
  2) hallituksen selvitys tehtyjen alotteiden ja esitettyjen asioiden edistymisestä,
  3) esitykset hallituksen nimissä Kajaanin kaupungin talousarvioon seuraavalle vuodelle

  Näissä säännöissä määrättyjen kokousten lisäksi ylimääräisiä kyläkokouksia pidetään kun kyläkokous niin päättää, mikäli hallitus sen tarpeelliseksi katsoo tai kun vähintään kymmenen (10) tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä hallitukselle esittää.

12 § YHDISTYKSEN LOPETTAMINEN

 1. Yhdistys voidaan purkaa purkamista varten koollekutsutun kyläkokouksen päätöksellä. Purkamista käsittelevä kokous on kutsuttava koolle kyläalueelle eniten leviävässä sanomalehdessä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta julkaistulla ilmoituksella.
 2. Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on yhdistyksen varat käytettävä 2 § :ssä mainitun tarkoituksen toteuttamiseen purkamisesta päättävän kyläkokouksen tarkemmin määräämällä tavalla.